tel. 52 335 01 70email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego
USŁUGI HYBRYDOWE - onkologiczna opieka żywieniowa w Twoim domu USŁUGI HYBRYDOWE - onkologiczna opieka żywieniowa w Twoim domu

Witamy w gabinetach Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego

Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin oferuje profesjonalną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego oraz medycyny stylu życia.

To miejsce, w którym pasja i profesjonalizm idzie w parze.

O nas

Specjalizujemy się w psychoterapii i psychiatrii dzieci, młodzieży, osób dorosłych i par.

Zajmujemy się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień. Oferta obejmuje diagnozę i terapię wszystkich problemów charakterystycznych dla różnych grup wiekowych.

W naszym Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego proponujemy kompleksową opiekę nad dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i parami oraz ich rodzinami, z zachowaniem proporcji między różnymi formami pomocy.

Usługi

Proponujemy następujące formy pracy psychologicznej

Diagnoza psychologiczna

Dtycząca różnych aspektów funkcjonowania psychicznego klienta, w różnym wieku.

Konsultacja psychologiczna

Jedna lub kilka wizyt w gabinecie, które pozwolą na poznanie problemu Klienta oraz wspólne stworzenie możliwych strategii poradzenia sobie z daną sytuacją. Najczęściej spotkania te służą do określenia rodzaju terapii, jaka będzie najbardziej adekwatna w kontekście zgłaszanego problemu. Zdarza się również, że z uwagi na specyfikę problemu psycholog kieruje Klienta do innego specjalisty.

Psychoterapia indywidualna

Pomoc, mająca na celu głębsze poznanie źródła problemu. Jej czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, np. od stopnia trudności problemu z jakim przychodzi klient, jego gotowości do pracy nad nim czy też do wprowadzenia zmian w swoim sposobie myślenia, w swoim życiu. Klient wspólnie z terapeutą ustala cele i priorytety w pracy psychoterapeutycznej. Terapia indywidualna może być krótko- lub długoterminowa. Zwykle poprzedza ją kilka spotkań konsultacyjnych (1-3 wizyt) w celu ustalenia dalszych działań (terapii lub innych form pomocy).

Psychoterapia pary (małżeńska, partnerska)

Spotkania, na których obecni są oboje partnerzy czy też małżonkowie. Zgłaszane problemy mogą dotyczyć pogorszenia jakości relacji, rozbieżnych oczekiwań co do związku, problemów z komunikacją, różnic w poglądach na temat ról w związku czy też wychowywania dzieci, jak również problemów, jakie przeżywa para w sytuacji zdrady, choroby partnera, czy rozwodu.

Psychoterapia rodziny

Praca nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny jako sytemu wzajemnie na siebie oddziałujących osób. W tej formie terapii uczestniczą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W trakcie sesji każdy z członków rodziny ma możliwość m. in.: wyrażenia swoich uczuć i emocji, dowiedzenia się w jaki sposób inni przeżywają dany problem i zobaczenia go z nieco innej perspektywy. Taki rodzaj pracy, polega na wspólnym poszukiwaniu źródła trudności (problemu) oraz wypracowaniu alternatywnych sposobów postępowania. Psychoterapia sprzyja stworzeniu lub odbudowaniu wzajemnego zrozumienia, polepszeniu komunikacji, wzmocnieniu więzi. Zapraszamy również rodziny adopcyjne i zastępcze.

Psychoterapia uzależnień

Cykl spotkań, który rozpoczynają konsultacje mające na celu określenie problemu. Wspólnie z psychoterapeutą ustalany jest dalszy plan leczenia, a następnie przepracowywane są poszczególne etapy procesu terapeutycznego obejmujące m.in. wspieranie i wypracowywanie motywacji do podejmowania zmian, radzenie sobie z emocjami i napięciem, budowanie sieci wsparcia, umiejętności radzenia sobie w życiu bez uzależnienia, opracowywanie strategii zapobiegających nawrotom. Zwykle istnieje konieczność integrowania różnych podejść teoretycznych i elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta.

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Terapia Odwrażliwiania za Pomocą Ruchu Gałek Ocznych) Nowatorska metoda terapii osób po traumatycznych przeżyciach – w tym leczenia PTSD – zalecana przez WHO, której niewątpliwą zaletą jest krótki czas trwania (przeciętnie 3-8 sesji terapeutycznych).

Terapia zabawą (Play Therapy)

Metoda ta wykorzystuje podstawową aktywność dzieci, którą jest bawienie się. Terapeuta pełni w niej aktywną rolę, gdyż poprzez emocjonalne dostrojenie się do dzieci, daje im możliwość wyrażenia siebie poprzez zabawę. Terapia zabawą może być również wykorzystywana do stymulowania rozwoju poznawczego, ponadto zapewnia wgląd w dysfunkcjonalne sposoby myślenia dziecka oraz jego wewnętrzne konflikty, dostarczając dziecku sposobów ich rozwiązania. Terapeuta Play Therapy integruje w swojej pracy różne rodzaje zabaw i technik kreatywnych.

O nas

Profilaktyka

Na uwagę zasługuje fakt, że połowa wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym ma swój początek w okresie dojrzewania lub przed nim, stąd wczesne diagnozowanie i terapia mają ogromne znaczenie.

Ważne jest, aby rozumieć czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Obszar związany z rozwojem psychospołecznym dziecka i nastolatka obejmuje profilaktykę oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.

Istotnym elementem wzmacniania zasobów zdrowotnych człowieka oraz ograniczania ryzyka rozwoju choroby/zaburzenia są działania profilaktyczne.

Służą one zarówno trenowaniu umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z codziennymi problemami (np. asertywność, obniżanie napięcia w stresie, twórcze rozwiązywanie problemów), jak i ograniczaniu czynników ryzyka, jakie sprzyjają rozwojowi choroby/zaburzenia czy też utrwalają ich symptomy (np. nieprawidłowa komunikacja w rodzinie, brak kontroli na emocjami, nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb).

Nasi specjaliści prowadzą warsztaty, na których DZIECI i MŁODZIEŻ opanowują sztukę asertywności i empatii, rozwijają swoją kreatywność a RODZICE uczą się jak troszczyć się o siebie, nabywać opanowanie, odporność i elastyczność psychologiczną, a dzięki temu odzyskiwać energię niezbędną do wspierania dzieci w ich rozwoju.

Promocja zdrowia psychicznego przede wszystkim przyczynia się do rozwoju umiejętności składających się na odporność psychiczną, która w dużym stopniu determinuje to, jak radzimy sobie w obliczu zmian i trudnych sytuacji życiowych.  

W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego pomagamy młodym ludziom w pokonywaniu wyzwań pojawiających się w miarę ich rozwoju i przechodzenia przez różne etapy życia, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne.

Usługi

Medycyna stylu życia

Głównym zadaniem medycyny stylu życia (Lifestyle Medicine) jest promowanie zdrowych wyborów, mających znaczący wpływ na stan naszego zdrowia.

Specjaliści medycyny stylu życia podejmują kompleksowe interwencje w zakresie modyfikacji diety, aktywności fizycznej, sposobów radzenia sobie ze stresem. Działania te mają na celu zmianę zachowań zdrowotnych, a  także w  dalszej perspektywie – poprawę stanu zdrowia i jakości życia.

W gabinetach Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego oferujemy wiedzę i wsparcie w obszarze psychoedukacji dotyczącej zmiany nawyków zdrowotnych i zachowań ryzykownych.

Coaching mindfulness & compassion 

rozwijanie kompetencji uważności i współczucia (m.in. praca nad odpornością psychofizyczną, elastycznością psychologiczną, inteligencją emocjonalną, uzyskiwaniem spokoju i równowagi, życiowej odwagi, zaangażowania, poczucia własnej wartości i sprawstwa)

Coaching empatycznej komunikacji

rozwijanie porozumienia bez przemocy (m.in. praca nad asertywnością, aktywnym słuchaniem, budowaniem relacji opartych na kontakcie wynikającym ze świadomości potrzeb i uwzględniania

Wiemy, jak ważna jest efektywność relacji między pracą, a życiem osobistym. Konflikt wynikający z pełnionych ról prywatnych i zawodowych może prowadzić do istotnego pogorszenia kondycji psychofizycznej, wzrostu poziom doświadczanego stresu, problemów w relacjach z bliskimi.

Oferujemy szeroki zakres pomocy wspierającej rozwój osobisty. 

Pomagamy osiągać cele zbudowane na wartościach, rozwijać się kreatywnie i odpowiedzialnie w życiu, pracy i rodzinie.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego to miejsce, gdzie otrzymasz kompleksową pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczną.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ :

 

Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego — poradnia w Bydgoszczy (działamy online na terenie całej Polski)

Nasze Centrum zajmuje się dziećmi, młodzieżą, dorosłymi parami i rodzinami. Zapewniamy kompleksową opiekę w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną. W swojej pracy uwzględniamy kontekst ogólnomedyczny, społeczny i rodzinny.

Holistyczne i interdyscyplinarne spojrzenie na zdrowie i chorobę zwiększa szanse na powodzenie terapii, pomaga przywrócić wewnętrzną równowagę, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i w pełni wykorzystać potencjał, który odkrywamy na drodze swojego rozwoju.

 • pomoc psychologiczna i psychoterapia
 • konsultacje psychiatryczne
 • profilaktyka uzależnień
 • psychotraumatologia · terapia EMDR
 • neuropsychologia
 • medycyna snu
 • psychologia sportu
 • psychiatria i psychologia dzieci
 • kompleksowe konsultacje specjalistyczne
  (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD u dzieci, młodzieży i dorosłych, FAS/FASD)
 • logopedia · neurologopedia
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • psychopedagogika kreatywności
 • trening uważności · mindfulness