fbpx
tel. 52 335 01 70email: kontakt@onkodietetyka.pl Facebook

Polityka prywatności strony internetowej i usług oferowanych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o.

A. Informacje ogólne

ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz prowadzeniem witryny internetowej www.onkodietetyka.pl przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować́ się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych.

W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa naszym Klientom niniejszym informujemy, że administratorem wskazanych danych osobowych jest ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 53 (85-667 Bydgoszcz), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785695 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) , NIP 9532767698 , REGON 383335815, o kapitale zakładowym w wysokości 514.000 PLN, zwana dalej Administratorem. Administrator danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator dba o ochronę danych osobowych i prywatności Klientów korzystających z usług Administratora i wszystkich osób odwiedzających stronę (zwanych dalej: „Klientami”). Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że dane te przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały podane przez Klienta. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia poprzez kontakt z Administratorem.

 

B. Kontakt z Administratorem

W sprawie przetwarzania swoich danych osobowych każdy Klient może kontaktować się z Administratorem danych osobowych korzystając z następujących środków komunikacji:
1. poczty elektronicznej: kontakt@onkodietetyka.pl
2. poczty tradycyjnej: ul. Chodkiewicza 53, 85-667 Bydgoszcz
3. telefonu: +48 533 488 678

 

C. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie usług.

3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla świadczenia im przez Administratora usług i nie będzie naruszało ich interesów ani podstawowych praw i wolności.

4. Dane osobowe i dane wrażliwe Klientów są wykorzystywane wyłącznie do:
1) kontaktu elektronicznego lub telefonicznego;
2) zlecenia wykonania badań w laboratorium diagnostycznym;
3) omówienia wyników analizy składu ciała;
4) wspierającej terapii onkodietetycznej;
5) wspierającej terapii psychologicznej;
6) informacji o wyspecjalizowanych produktach.

5. Na podstawie pisemnej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług, dane są przechowywane:
1) w formie papierowej bezpośrednio w Centrum Onkodietetyki;
2) w formie elektronicznej z zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczających.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie stosownej wiadomości skierowanej do Administratora. Po wycofaniu zgody, dane Klienta będą usunięte.

 

D. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. dane personalne (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL),
2. dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres elektroniczny, numer telefonu),
3. informacje dotyczące stanu zdrowia (w tym w szczególności wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych, wyniki analizy składu ciała, pomiary antropometryczne, typ i okres trwania choroby, stosowane terapie),
4. dane dotyczące aktywności i zamówień w Serwisie internetowym,
5. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków,
6. dane dotyczące usług marketingowych.

 

E. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

 

F. Czas przetwarzania danych

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane:
1) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Klienta udzielonej zgody;
2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

G. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami podanych przez Klientów danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów.

2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Informujemy również, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klientów może być w szczególności:
1) Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowane pod numerem 0000531175 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9532647801, REGON 360608978;
2) ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, zarejestrowana pod numerem 0000040890 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5220000217, REGON 008105218.

 

H. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klient posiada prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) przenoszenia danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Administrator z należytą starannością podchodzi do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków natury fizycznej, technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych kierowane, zarówno pisemnie jak i telefonicznie.

 

Niniejszy dokument stanowi przedmiot majątkowych praw autorskich ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 53, 85-667 Bydgoszcz), podlegających ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. nr 1231 ze zm.). Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, że dalsze przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.