tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Polityka prywatności strony internetowej i usług oferowanych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o.

A. Informacje ogólne

ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością
oraz prowadzeniem witryn internetowych: https://onkodietetyka.pl, https://onkoakademia.pl,
https://swiadomizdrowia.pl, https://pocovid19.pl/ przetwarza informacje, wśród których mogą̨
znajdować́się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub
Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych.

W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa naszym
Klientom niniejszym informujemy, że administratorem wskazanych danych osobowych jest
ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 51 (85-667 Bydgoszcz),
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem
KRS: 0000785695, NIP 9532767698, REGON 383335815, o kapitale zakładowym w wysokości
1.400.000 PLN, zwana dalej Administratorem. Administrator danych osobowych odpowiada za ich
wykorzystanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator dba o ochronę danych osobowych
i prywatności Klientów korzystających z usług Administratora i wszystkich osób odwiedzających strony
internetowe (zwanych dalej: „Klientów”). Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony
prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Informujemy, że dane te przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały podane przez Klienta.
Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia
poprzez kontakt z Administratorem.

B. Kontakt z Administratorem

W sprawie przetwarzania swoich danych osobowych każdy Klient może kontaktować się
z Administratorem danych osobowych korzystając z następujących środków komunikacji:
1. poczty elektronicznej: kontakt@onkodietetyka.pl
2. poczty tradycyjnej: ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz
3. telefonu: +48 533 488 678 / 52 335 01 70

C. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.
2. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność
gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie
usług.
3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla
świadczenia im przez Administratora usług i nie będzie naruszało ich interesów ani
podstawowych praw i wolności.
4. Dane osobowe i dane wrażliwe Klientów są wykorzystywane wyłącznie do:
1) kontaktu elektronicznego lub telefonicznego, w tym rezerwacji wizyt;
2) zlecenia wykonania badań w laboratorium diagnostycznym;
3) omówienia wyników analizy składu ciała;
4) wspierającej terapii onkodietetycznej;
5) wspierającej terapii psychologicznej;
6) realizacji usług z zakresu profilaktyki pierwotnej w prewencji chorób nowotworowych;
7) realizacji usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej u osób po przebytej chorobie COVID-19;
8) realizacji usług szkoleniowych;
9) informacji o wyspecjalizowanych produktach;
10) realizacji płatności oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej ze sprzedażą
w niezbędnym zakresie wynikającym z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Na podstawie pisemnej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług, dane są przechowywane:
1) w formie papierowej bezpośrednio w Centrum Onkodietetyki;
2) w formie elektronicznej z zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczających.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie stosownej wiadomości
skierowanej do Administratora. Po wycofaniu zgody, dane Klienta będą usunięte.

D. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. dane personalne (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL),
2. dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres elektroniczny, numer telefonu),
3. informacje dotyczące stanu zdrowia (w tym w szczególności wyniki laboratoryjnych badań
diagnostycznych, wyniki analizy składu ciała, pomiary antropometryczne, typ i okres trwania
choroby, stosowane terapie),
4. w przypadku uczestników szkoleń – dane dotyczące wykształcenia,
5. dane dotyczące aktywności i zamówień w Serwisie internetowym,
6. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków,
7. dane dotyczące usług marketingowych.

E. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

F. Czas przetwarzania danych

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu lat lub do momentu wycofania zgody
na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane:
1) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez
Klienta udzielonej zgody;
2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem
Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
stanowiących podstawę tego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

G. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami podanych przez Klientów danych osobowych są dostawcy towarów i usług
niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych Klientów.

2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych
przez przepisy prawa. Informujemy również, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe
Klientów może być w szczególności:
1) ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, zarejestrowana
pod numerem 0000040890 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5220000217, REGON 008105218;
2) Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich
Przemysłowców 6, zarejestrowane pod numerem 0000531175 w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9532647801, REGON 360608978;
3) Passio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6,
zarejestrowana pod numerem 0000302925 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5542791555, REGON 340441784;
4) Passio Consumer Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich
Przemysłowców 6, zarejestrowana pod numerem 0000802932 w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9532770588, REGON 384309607;
5) Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6,
zarejestrowana pod numerem 0000649724 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5542943692, REGON 365959518;
6) HANDLOSFERA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Gutkowie (Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn);
zarejestrowana pod numerem 0000321411 w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego), NIP: 7393728072; REGON: 280362370;
7) ASPIRIA Tomasz Gordon, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 72/36, 85-733 Bydgoszcz,
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP: 5542508045, REGON: 341495026.

H. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klient posiada prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) przenoszenia danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Administrator z należytą starannością podchodzi do zapewnienia wszelkich niezbędnych
środków natury fizycznej, technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawa.

I. Pliki cookies i inne technologie śledzące

Serwisy internetowe dostępne pod adresami: https://onkodietetyka.pl, https://onkoakademia.pl,
https://swiadomizdrowia.pl, https://pocovid19.pl/ wykorzystują pliki cookies, by zapewnić
wszystkim użytkownikom stron jak najlepsze warunki korzystania z nich.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system
teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
• pamiętać zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
• pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
• ulepszać funkcje dostępne na stronie,
• korzystać z narzędzi analitycznych,
• korzystać z narzędzi marketingowych,
• zapewniać możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,
• wyświetlać treści pochodzące z serwisów trzecich.

Dokładne informacje dotyczące wykorzystania plików cookies są wskazane poniżej.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat
stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody
na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Zgodę można
wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie plików cookies oraz zmieniając ustawienia plików
cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu
z serwisu internetowego.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.
Cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności
w celu:
• określenia statusu zalogowania,
• zapamiętania statusu zalogowania,
• zapamiętania faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich. Serwisy internetowe: https://onkodietetyka.pl,
https://onkoakademia.pl, https://swiadomizdrowia.pl, https://pocovid19.pl/ wykorzystują
funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies
pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies opisane jest
poniżej.

Analiza i statystyka. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba
osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej
do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie
korzystamy z narzędzia Google Analytics. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na
identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące
usługi Google Analytics.

Marketing. Serwis internetowy wykorzystuje narzędzia marketingowe zapewniane przez serwis
Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook,
w szczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google.
Funkcje społecznościowe. Serwis internetowy zapewnia możliwość korzystania z funkcji
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się
z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis.
Treści z serwisów zewnętrznych. Na stronie mogą być wyświetlane treści pochodzące z serwisów
trzecich, w szczególności z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy
Google związane z usługą YouTube.

J. Logi serwera

Korzystanie ze stron internetowych: https://onkodietetyka.pl, https://onkoakademia.pl,
https://swiadomizdrowia.pl, https://pocovid19.pl/ wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera,
na którym przechowywane są strony. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym urządzenia, z którego pochodzi zapytanie. Logi są zapisywane
i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi
osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie
jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych
osobowych, kierowane zarówno pisemnie, jak i telefonicznie.