fbpx
tel. 52 335 01 70email: kontakt@onkodietetyka.pl Facebook

Polityka prywatności strony internetowej i usług oferowanych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o.

A. Informacje ogólne  

 ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz prowadzeniem witryny internetowej www.onkodietetyka.pl przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować́ się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych.  

 W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa naszym Klientom niniejszym informujemy, że administratorem wskazanych danych osobowych jest ONKODIETETYKA sp.zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 53 (85-667 Bydgoszcz), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785695 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) , NIP 9532767698 REGON 383335815, o kapitale zakładowym w wysokości 514.000 PLN, zwana dalej AdministratoremAdministrator danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie zgodnie zprzepisami Rozporządzenia. Administrator dba o ochronę danych osobowych i prywatności Klientów korzystających z usług Administratora i wszystkich osób odwiedzających stronę (zwanych dalej: „Klientów”). Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności iinformacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym ocharakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, wszczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem znaruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że dane te przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały podane przez KlientaKlient w każdej chwili ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia poprzez kontakt zAdministratorem. 

 

 B. Kontakt z Administratorem 

 W sprawie przetwarzania swoich danych osobowych każdy Klient może kontaktować się zAdministratorem danych osobowych korzystając z następujących środków komunikacji: 

 1. poczty elektronicznej: kontakt@onkodietetyka.pl  
 2. poczty tradycyjnej: ul. Chodkiewicza 5385667 Bydgoszcz 
 3. telefonu: +48 533 488 678 / 52 335 01 70 

 

C. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 1.  Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
 2.  Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie usług.  
 3.  Przetwarzanie danych  osobowych  Klientów następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla świadczenia im przez Administratora usług i nie będzie naruszało ich interesów ani podstawowych praw i wolności. 
 4.  Dane osobowe i dane wrażliwe Klientów są wykorzystywane wyłącznie do: 
  1) kontaktu elektronicznego lub telefonicznego, w tym rezerwacji wizyt;
  2) zlecenia wykonania badań w laboratorium diagnostycznym;
  3) omówienia wyników analizy składu ciała;
  4) wspierającej terapii onkodietetycznej;
  5) wspierającej terapii psychologicznej;
  6) informacji o wyspecjalizowanych produktach;
  7) realizacji płatności oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej ze sprzedażą wniezbędnym zakresie wynikającym  z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 5.  Na podstawie pisemnej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych wcelu i zakresie niezbędnym do realizacji usług, dane są przechowywane:
  1) w formie papierowej bezpośrednio w Centrum Onkodietetyki;
  2)
  w formie elektronicznej z zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczających. 

 Powyższa zgoda może zostać wkażdej chwili cofnięta poprzez wysłanie stosownej wiadomości skierowanej do Administratora. Powycofaniu zgody, dane Klienta będą usunięte. 

 

D. Kategorie danych osobowych 

 1.  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1) dane personalne (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL),
  2) dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres elektroniczny, numer telefonu),
  2) informacje dotyczące stanu zdrowia (w tym w szczególności wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych, wyniki analizy składu ciała, pomiary antropometryczne, typ i okres trwania choroby, stosowane terapie),
  4) dane dotyczące aktywności i zamówień w Serwisie internetowym,
  5) dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków,
  6) dane dotyczące usług marketingowych.  

 

E. Dobrowolność podania danych osobowych 

 Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych. 

 

F. Czas przetwarzania danych 

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane:
  1) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez   Klienta udzielonej zgody;
  2)
  w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

G. Odbiorcy danych osobowych 

 1. Odbiorcami podanych przez Klientów danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów.
 2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Informujemy również, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klientów może być w szczególności: 
  1) ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, zarejestrowana pod numerem 0000040890 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy  dla m st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5220000217, REGON 008105218;
  2) Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowane pod numerem 0000531175 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszcz XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)NIP 9532647801, REGON 360608978; 
  3) Passio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana pod numerem 0000302925 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5542791555, REGON 340441784;
  4) Passio Consumer Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana pod numerem 0000802932 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9532770588, REGON 384309607;
  5) Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana pod numerem 0000649724 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5542943692, REGON 365959518;
  6) HANDLOSFERA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Gutkowie (Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn); zarejestrowana pod numerem 0000321411 w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 7393728072; REGON: 280362370. 

 

 H. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 1.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klient posiada prawo do:
  1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6) przenoszenia danych osobowych,
  7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Administrator z należytą starannością podchodzi do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków natury fizycznej, technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.  

 

I. Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Serwis internetowy dostępny pod adresem onkodietetyka.pl wykorzystuje pliki cookies, byzapewnić wszystkim użytkownikom strony jak najlepsze warunki korzystania z niej. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych  (np.komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 

Cookies pozwalają: 

Dokładne informacje dotyczące wykorzystania plików cookies są wskazane poniżej. 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie plików cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności wkorzystaniu z serwisu internetowego. 

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, awszczególności w celu: 

Cookies podmiotów trzecich. Serwis internetowy onkodietetyka.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się zwykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies opisane jest poniżej. 

Analiza i statystyka. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie korzystamy z narzędzia Google Analytics. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. 

Marketing. Serwis internetowy wykorzystuje narzędzia marketingowe zapewniane przez serwis Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, wszczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google. 

Funkcje społecznościowe. Serwis internetowy zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis. 

Treści z serwisów zewnętrznych. Na stronie mogą być wyświetlane treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube. 

 

J. Logi serwera 

Korzystanie ze strony internetowej onkodietetyka.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest wlogach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej isystemie operacyjnym urządzenia, z którego pochodzi zapytanie. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. 

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowychkierowane zarówno pisemnie, jak i telefonicznie. 

Niniejszy dokument stanowi przedmiot majątkowych praw autorskich ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 53, 85-667 Bydgoszcz), podlegających ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. nr1231 ze zm.). Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, że dalsze przetwarzanie, kopiowanie irozpowszechnianie treści Regulaminu w całości lub w części w sposób niezgodny z jego postanowieniami jest zabronione.