tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Psychoterapia i psychologia u dzieci

W gabinetach Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego proponujemy kompleksową opiekę nad dziećmi i ich rodzicami, z zachowaniem proporcji między różnymi formami pomocy.

Usługi

Diagnoza

Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Trwa zaledwie kilka lat, ale w żadnym innym okresie życia nie dokonuje się tak wiele zmian w tak krótkim czasie. Wpływ dzieciństwa na dorosłe życie zaczyna się już od pierwszych dni. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zauważali obszary w rozwoju dziecka budzące obawy – tak wcześnie, jak to możliwe.

Efekt podejmowanych działań terapeutycznych zależy w dużej mierze od wczesnej diagnostyki i stymulowania zaburzonych sfer rozwoju już od niemowlęctwa, tak aby w pełni wykorzystać plastyczność rozwijającego się mózgu.

obrazek

Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka niepokojące symptomy – opóźnienie lub upośledzenie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego, gdy dziecko od pierwszych miesięcy życia rozwija się znacznie wolniej niż jego rówieśnicy, jeśli dziecko wiele umiejętności zdobywa później niż reszta dzieci, funkcjonuje poniżej swoich możliwości intelektualnych lub doświadcza trudności w budowaniu relacji rówieśniczych – nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

W ocenie stanu neuropsychiatrycznego mogą być pomocne różne konsultacje. Konsultacja u logopedy jest potrzebna, gdy dziecko wykazuje deficyty językowe i komunikacji. Pomoc psychologów i neuropsychologów jest niezbędna zarówno w procesie diagnozowania, jak i leczenia.

W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychiatry dziecięcego i pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub wsparcia psychologicznego.

Oferta dla dzieci i młodzieży obejmuje diagnozę i terapię wszystkich problemów charakterystycznych dla tej grupy wiekowej. W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego proponujemy kompleksową opiekę nad dziećmi i ich rodzicami, z zachowaniem proporcji między różnymi formami pomocy.

W swojej pracy uwzględniamy kontekst ogólnomedyczny, społeczny i rodzinny.

O nas

Terapia

Dzieci i nastolatki, które odczuwają smutek, lęk lub mają trudności z radzeniem sobie z codziennym stresem, mogą wykazywać objawy wymagające profesjonalnej pomocy. Wczesna diagnoza i właściwa terapia mogą zapobiec przewlekłości niektórych zaburzeń. 

Efektywne leczenie wymaga zwykle współpracy wielu specjalistów oraz osób z bezpośredniego otoczenia dziecka, jego podstawą jest natomiast zaangażowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Zmiana stylu życia może pomóc nastolatkom zmagać się z problemami emocjonalnymi, ale nie zawsze to wystarcza.

Objawy depresyjne stwierdza się w okresie adolescencji stosunkowo często.

W przypadku łagodnego epizodu depresji wsparcie psychologiczne może okazać się wystarczające. W praktyce klinicznej, jeśli objawy są nasilone, podejmuje się decyzję o włączeniu leków. Farmakoterapia powinna być tylko częścią kompleksowego programu terapeutycznego. Młodzi dorośli samodzielnie podejmują decyzje dotyczące terapii, ale często wymagają rodzinnego lub środowiskowego wsparcia.

W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego specjaliści optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne. W swojej praktyce przyjmujemy biopsychospołeczny model zdrowia, wymagający holistycznego podejścia do Pacjenta, uwzględniając czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne.

Doświadczenia kliniczne potwierdzają, że ADHD może powodować długoterminowe negatywne skutki psychospołeczne oraz emocjonalne. Wczesne podjęcie terapii ma kluczowe znaczenie dla otrzymania optymalnej formy pomocy, a w konsekwencji może zapobiec różnym problemom w przyszłości (niepowodzenia edukacyjne, trudności adaptacyjne w pracy, nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania, depresja i zaburzenia lękowe). 

Należy podkreślić, iż dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia ADHD u dorosłych, co pozwala zaplanować właściwą formę terapii, z uwzględnieniem ewentualnych trudności w pracy zawodowej, czy w codziennym funkcjonowaniu.

Usługi

Profilaktyka

Na uwagę zasługuje fakt, że połowa wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym ma swój początek w okresie dojrzewania lub przed nim, stąd wczesne diagnozowanie i terapia mają ogromne znaczenie.

Ważne jest, aby rozumieć czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Obszar związany z rozwojem psychospołecznym dziecka i nastolatka obejmuje profilaktykę oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.

Istotnym elementem wzmacniania zasobów zdrowotnych człowieka oraz ograniczania ryzyka rozwoju choroby/zaburzenia są działania profilaktyczne. Służą one zarówno trenowaniu umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z codziennymi problemami (np. asertywność, obniżanie napięcia w stresie, twórcze rozwiązywanie problemów), jak i ograniczaniu czynników ryzyka, jakie sprzyjają rozwojowi choroby/zaburzenia czy też utrwalają ich symptomy (np. nieprawidłowa komunikacja w rodzinie, brak kontroli na emocjami, nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb).

Nasi specjaliści prowadzą warsztaty na których dzieci opanowują sztukę asertywności i empatii, rozwijają swoją kreatywność a RODZICE uczą się jak troszczyć się o siebie, nabywać opanowanie, odporność i elastyczność psychologiczną, a dzięki temu odzyskiwać energię niezbędną do wspierania dzieci w ich rozwoju.

Promocja zdrowia psychicznego przede wszystkim przyczynia się do rozwoju umiejętności składających się na odporność psychiczną, która w dużym stopniu determinuje to, jak radzimy sobie w obliczu zmian i trudnych sytuacji życiowych.  

W gabinetach Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego pomagamy młodym ludziom w pokonywaniu wyzwań pojawiających się w miarę ich rozwoju i przechodzenia przez różne etapy życia, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne.

„Życie nie jest takie, jak powinno być. Tak właśnie jest.
Sposób w radzeniu sobie z tym faktem robi różnicę”

                                                                                                          – VIRGINIA SATIR

Nasz zespół to zaangażowani w swoją pracę specjaliści. Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie postrzegamy w kategoriach osiągalnego celu.

Wspólnie znajdziemy drogę do równowagi w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.