tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Regulamin Akcji „Odmień Raka”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia akcji społecznej „Odmień Raka” (zwanej dalej „Akcją”). Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Akcji. Umowa z określonym Uczestnikiem zostaje zawarta na okres: od chwili otrzymania Pracy od Uczestnika wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu, aż do dnia zakończenia Akcji.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny w formie notatki na stronie internetowej Akcji: https://facebook.com/Onkodietetyka.
 3. Organizatorem Konkursu jest Onkodietetyka sp. z o.o., posiadająca numer NIP 953 276 76 98 (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Akcja nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Akcji
  Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.
 1. Akcja trwa od dnia 05.05.2020 r. od godziny 11:00 do dnia 05.06.2020 r. do godziny 23:59. Informacje związane z Akcją przekazywane będą m.in. przy użyciu portalu społecznościowego Facebook pod adresem: https://facebook.com/Okodietetyka.
 2. Prace plastyczne należy nadesłać do 24.05.2020 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: kontakt@onkodietetyka.pl w temacie maila należy wpisać: ODMIEŃ RAKA, a w treści dopisać imię, nazwisko, wiek autora pracy oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

 

§2. Warunki zgłaszania prac i nagrody

 1. Nad prawidłowością przebiegu Akcji czuwać będzie komisja składająca się z trzech osób będących pracownikami Organizatora, wyłączonymi z udziału w Konkursie zgodnie (zwani dalej „Komisją”).
 2. Komisja zaprezentuje nadesłane prace na swoim profilu społecznościowym https://facebook.com/Okodietetyka 25 maja o godzinie 14.00 i wraz z tym terminem rozpocznie 14-dniowe głosowanie, podczas którego fani i goście fanpage’a Onkodietetyka oddawać będą głosy na wybrane prace poprzez kliknięcie jednej z reakcji. Głosowanie odbędzie się w dwóch kategoriach:
  2.1. Dorośli – praca, która uzyska najwięcej pozytywnych reakcji zostanie elementem zakładki do książki, która będzie jednym z materiałów promocyjnych dla klientów korzystających ze wsparcia Centrum Onkodietetyki.
  2.2. Dzieci –
  a. Autorzy trzech prac, które uzyskają najwięcej pozytywnych reakcji, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a wygrane prace zostaną powieszona na ścianie Open Space’a w Centrum Onkodietetyki przy ul. Chodkiewicza 53 w Bydgoszczy.
  b. Autorzy kolejnych dwudziestu prac, które uzyskają najwięcej pozytywnych reakcji, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, o których będziemy informować w postach w późniejszym terminie.
 1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Akcji za pośrednictwem prywatnej wiadomości wysłanej przy użyciu portalu społecznościowego Facebook w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji, informując go o wygranej.

§3. Uczestnicy Akcji

 1. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnikiem Akcji może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin.
 3. Akcja skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
 4. Do akcji mogą przystąpić również uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, a także artystycznych oraz podopiecznych pracowni w placówkach kulturalno-oświatowych.
 5. Jeśli prace na konkurs zgłasza placówka oświatowa to do przesłanych prac należy dołączyć listę uczestników z podanym wiekiem, nazwiskami nauczycieli oraz danymi placówki (nazwa, adres pocztowy, mailowy, telefon).
 6. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie prac lub ich fragmentów do realizacji konkursu, zgodę na publikację wizerunku laureatów oraz upublicznienie danych osobowych uczestników konkursu związanych z realizacją przedsięwzięcia. Nadesłane do Organizatora prace przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.

§4. Prace

 1. Przesyłane w ramach Akcji Prace:
  • powinny być związane z tematyką Akcji,
  • powinny być Pracami, do których Uczestnik je nadsyłający posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych,
  • nie mogą zawierać treści, które naruszają przepisy prawa, dobra osobiste osób trzecich, powszechne zasady dobrych obyczajów,
  • nie mogą nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów ani żadnych treści reklamowych podmiotów trzecich,
  • nie powinny w jakikolwiek sposób nawiązywać do marek lub firm podmiotów prowadzących podobną działalność jak Organizator (konkurentów Organizatora),
  • powinny być wykonane wyłącznie na potrzeby Akcji,
  • nie mogą być wcześniej publikowane w jakikolwiek sposób, a w szczególności w Internecie, prasie, jakichkolwiek publikacjach itd.
 2. Prace niezgodne z Regulaminem, w szczególności § 4 ust. 1 nie mogą brać udziału w Akcji.
 3. Warunkiem Uczestnictwa w Akcji i wygrania nagród jest przesłanie Prac zgodnie z Regulaminem, wraz z podaniem wszystkich wskazanych w Regulaminie danych i udzieleniem opisanych w nim zgód.
 4. Rysunek należy wykonać na kartce w formacie A4, a następnie sfotografowany (w możliwie jak najwyższej jakości) lub zeskanowany, wysłać na adres kontakt@onkodietetyka.pl lub przesłać pocztą, lub dostarczyć do biura Onkodietetyki, które znajduje się przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 w Bydgoszczy (budynek IDEA – IV p.).
 5. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik nie musi dokonać jakichkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Organizatora. W określonych przypadkach transfer połączeń internetowych może być płatny, niezależnie od posiadanego abonamentu. Opłaty uiszczać należy na rzecz operatora połączeń – usługodawcę usług internetowych, z których korzysta Uczestnik.
 6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy konkursowej zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

§5. Nagrody w Akcji „Odmień Raka”

 1. W Akcji zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca w kategorii DOROSŁY oraz 3 zwycięzców w kategorii DZIECI, których Prace zostały wybrane w trybie opisanym w § 2 Regulaminu.
 2. Zwycięzcy są zobowiązani do udzielenia Organizatorowi wszelkich informacji niezbędnych do przekazania Nagrody.
 3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r.
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.
 6. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody w celu identyfikacji i wydania nagrody osobie upoważnionej.
 8. Organizator jest uprawniony do opublikowania imienia oraz nazwiska Zwycięzcy na stronie internetowej www.onkodietetyka.pl oraz na fanpage’u Onkodietetyka na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://facebook.com/Onkodietetyka, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę.

 

§6. Niedozwolone zachowania Uczestników

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Akcji, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie lub podają nieprawdziwe dane osobowe,
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu lub zgłaszania różnych Uczestników.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Akcji, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową).
 3. Organizator może uzależnić udział Uczestnika w Akcji od złożenia mu przez niego wyjaśnień dotyczących jego aktywności lub udziału w Akcji.

 

§7. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Uczestnik w zamian za prawo uczestnictwa w Akcji udziela Organizatorowi nieograniczonego w czasie ani terytorialnie prawa do korzystania z majątkowych praw autorskich do Prac (zwanych dalej „Licencją”) na zasadach opisanych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
 2. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałami Pracy oraz jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania Pracy oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
 3. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac do prowadzenia Akcji oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
 5. Organizator jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracach w całości lub części oraz dokonywania ich opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Prac.
 6. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 7. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Prace zostaną wykorzystane, oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac przez Organizatora. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac, usunięcie fragmentów Prac lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac obok lub w sąsiedztwie innych prac.
 9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest Onkodietetyka sp. z o.o. posiadająca numer NIP 953 276 76 98.
 2. Informujemy także, że podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649724, posiadająca NIP 5542943692 oraz REGON 365959518, o kapitale zakładowym w wysokości 1 180 000 PLN.
 3. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi oraz w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych Organizatora.
 4. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3) i art. 23 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (przetwarzanie danych na potrzeby umowy i marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach związanych z reklamą, promocją i marketingiem Organizatora, innym niż marketing bezpośredni, jest zgoda Uczestnika.
 5. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo wglądu w te dane oraz prawo ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.

 

§9. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Akcji lub po jego zakończeniu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@onkodietetyka.pl z dopiskiem „Reklamacja – Akcja Odmień Raka”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 4. Reklamacja powinna zawierać (w celu umożliwienia identyfikacji Uczestnika i skontaktowania się z nim) imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora spośród jego pracowników liczącą nie mniej niż 3 osoby.
 6. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o polubowne załatwienie sporu do sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie notatki przez cały Okres Trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu: https://facebook.com/Onkodietetyka/.
 3. Regulamin Akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.