tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Regulamin serwisu internetowego www.onkodietetyka.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.onkodietetyka.pl prowadzonego przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Administrator poprzez Serwis Internetowy oferuje usługi świadczone przez Centrum Onkodietetyki oraz sprzedawane tam towary. Świadczenie usług i sprzedaż towarów uregulowane jest odrębnym Regulaminem świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
3. Klient może porozumiewać się z Serwisem Internetowym korespondencyjnie (adres: ONKODIETETYKA sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 51, 86-667 Bydgoszcz) lub drogą elektroniczną (adres: kontakt@onkodietetyka.pl).
4. W razie wystąpienia błędów na stronie Serwisu Internetowego, w szczególności co do zakresu lub dostępności Usługi, Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę dokonanej rezerwacji.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony Serwisu Internetowego zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.

II. Definicje

1. Administrator – ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 51), wpisana pod numerem 0000785695 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 1.300.000 zł, wpłacony w pełnej wysokości, NIP 9532767698, REGON 383335815. Administrator dba o serwer strony i zapewnia jej prawidłowe działanie oraz wykonuje czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej.
2. Centrum Onkodietetyki – centrala firmy ONKODIETETYKA sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem siedziby w Bydgoszczy i jej filie umiejscowione w oznaczonych miastach Polski.
3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnej, która korzysta z serwisu internetowego poprzez złożenie rezerwacji online.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej zakupu Usługi niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Serwisu internetowego, w tym dokonanie rezerwacji.
6. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez ONKODIETETYKA sp. z o.o., polegająca na przesyłaniu informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
7. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego.
8. Rezerwacja online – internetowa rezerwacja wizyty w wybranej lokalizacji Centrum Onkodietetyki zgodnie z postanowieniami pkt. III niniejszego regulaminu, Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
9. Serwis Internetowy – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.onkodietetyka.pl, prowadzony przez Administratora w celu realizacji działalności, w tym promocji i rezerwacji usług świadczonych w Centrum Onkodietetyki oraz sprzedaży towarów.
10. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Administratora lub osobę korzystającą ze strony internetowej Serwisu Internetowego.
11. Usługa – usługa oferowana Klientom przez ONKODIETETYKA sp. z o.o.
12. Zakup vouchera “Dla Bliskich” – zakup pakietu usług lub usług i towarów oferowanych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. na zasadach określonych w pkt. IV niniejszego regulaminu oraz w Serwisie Internetowym.

III. Rezerwacja on-line

1. Za pośrednictwem Systemu Rezerwacji Internetowej funkcjonującego pod adresem www.onkodietetyka.pl, zgodnie z postanowieniami Regulaminu rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym, można dokonać rezerwacji następujących usług:
1) pierwszej wizyty u Opiekuna w wybranej lokalizacji Centrum Onkodietetyki;
2) pakietu psychologicznego on-line, jak również kolejnych spotkań on-line u Psychologa w ramach realizowanej terapii psychologicznej;
3) pakietu diagnostyki żywieniowej w onkologicznej terapii wspierającej
on-line, jak również kolejnych spotkań u Dietetyka w ramach realizowanej diagnostyki żywieniowej.
2. W celu dokonania Rezerwacji on-line Klient musi wybrać dostępny termin (data i godzina) oraz podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego), może także określić inne istotne warunki dotyczące Rezerwacji.
3. Opłacenie rezerwowanej Usługi jest możliwe za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay, do którego Klient zostanie przekierowany przez System po podaniu danych kontaktowych, bądź też bezpośrednio na miejscu w przypadku realizacji usługi w Centrum Onkodietetyki zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay realizowana jest przez P24 DOTCARD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11 (00-043), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629532.
4. Klient może dokonywać rezerwacji on-line 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja złożonych rezerwacji prowadzona jest w dni robocze w godzinach
09:00 – 17:00.
5. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie dokonania Rezerwacji online.

IV. Zakup vouchera „Dla Bliskich”

1. Zakupu vouchera „Dla Bliskich” można dokonać za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.onkodietetyka.pl .
2. W celu dokonania zakupu klient musi wybrać dostępny pakiet usług lub usług i towarów oraz podać własne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
3. Warunkiem dokonania zakupu vouchera “Dla Bliskich” jest jego opłacenie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl/Dotpay, do którego Klient zostanie przekierowany przez System po podaniu swoich danych kontaktowych. W powyższym przypadku płatność realizowana jest przez P24 DOTCARD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11 (00-043), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629532.
4. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie dokonania opłaty.
5. Po dokonaniu zakupu na wskazany adres wysłana zostanie Karta P. z indywidualnym, niepowtarzanym numerem, której aktualna wartość będzie widoczna w systemie kart.
6. Zakupione usługi i wydanie zakupionych towarów mogą być zrealizowane w dowolnej lokalizacji Centrum Onkodietetyki na terenie Polski w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym wydano voucher “Dla Bliskich”, z wyjątkiem Kart P. sprzedawanych w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, których ważność będzie liczona do końca kolejnego roku kalendarzowego.
7. Usługa realizowana jest na okaziciela karty. ONKODIETETYKA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie karty lub użycie jej przez osobę niepowołaną.
8. Wartość kwoty Karty P. będzie automatycznie pomniejszana po kolejno realizowanych usługach i/lub wydanych towarach.
9. Klient ma możliwość sprawdzenia aktualnej wartości karty, wysyłając zapytanie na adres mailowy kontakt@onkodietetyka.pl.

V. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Klient zobowiązany jest poinformować o fakcie odstąpienia od umowy składając oświadczenie o rezygnacji w punkcie rejestracyjnym lub wysyłając skan podpisanego dokumentu na adres kontakt@onkodietetyka.pl co najmniej 24h przed terminem zarezerwowanej wizyty.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot opłaty za zarezerwowaną i opłaconą wizytę nastąpi w sposób określony Regulaminie, o którym mowa w ust. 1.

VI. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Serwisu internetowego.
2. Administrator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Komunikaty o planowanych przez Administratora przerwach w dostępie do serwisu będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.onkodietetyka.pl .
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
1) za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem:
a) korzystania ze strony przy użyciu udostępnionych przez Klienta osobom trzecim danych do logowania;
b) nieuprawnionego pobierania materiałów ze strony;
c) wadliwego działania sprzętu Klienta;
2) za szkody wyrządzone osobom, którym przysługują prawa autorskie do treści zamieszczonych na stronie, jeżeli szkody te są wynikiem działania osób trzecich polegającego na wykorzystaniu tych treści lub ingerencję w nie bez zgody autorów lub Administratora;
3) za bezpieczeństwo płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu przelewy24/Dotpay, o których mowa w pkt. III ust. 3 Regulaminu.
4. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów w Serwisie Internetowym.

VII. Prawa autorskie

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Serwisu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.
2. Zawartość strony internetowej Serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Ingerencja w treść strony internetowej bez zgody Administratora będzie traktowana jako naruszenie praw autorskich.
3. Znaki towarowe, logo, zdjęcia oraz wszelkie treści umieszczone na stronach internetowych Serwisu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dna 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2020 r. Bieżąca aktualizacja obowiązuje od dnia 02.11.2020 r.

Niniejszy dokument stanowi przedmiot majątkowych praw autorskich ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz), podlegających ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. nr 1231 ze zm.). Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, że dalsze przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.